UITGANGSPUNTEN

De Tandem richt het onderwijsaanbod in vanuit haar uitgangspunt:

SAMEN OP WEG NAAR ZELFREDZAAMHEID

Hiermee wordt tevens een beroep gedaan op de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Van groot belang is daarbij, dat de opvoedingsdoelen van de ouders én de schooldoelstellingen in elkaars verlengde liggen en op elkaar aansluiten. Zo wordt het veiligheidsgevoel en het zelfvertrouwen van de leerling bevorderd. Tevens helpt het een goede basis te leggen voor het realiseren van het zelfstandig denken en handelen van de leerlingen.
Kenmerkend voor onze school is dat zowel leerlingen, ouders als team er sterk aan hechten dat iedereen met plezier naar school gaat; de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

De Tandem wil een ongedwongen sfeer realiseren met regelmaat waarin gedragsregels gerespecteerd worden. De Tandem heeft daarom gekozen voor drie hoofdregels: 

Iedereen is anders en toch gelijk.

Wij geven elkaar de ruimte, want die is van iedereen.

Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen.

Deze drie leefregels zijn in de hele school terug te vinden met daarbij als kernbegrip RESPECT. Waar de regels worden overtreden, wordt het waarom van de regel besproken. Begrip moet voorop staan; niet de regel zelf.

De leerling leert omgaan met waarden en normen welke van belang zijn voor een prettig, sociaal klimaat: een kind moet met plezier naar school gaan! Dit vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Dit betekent ook, dat er ruimte dient te zijn voor ontspanning. Jaarlijks worden er dan ook diverse ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals: (meerdaagse) schoolreizen, een disco-avond, een Tandemlunch of sponsorloop, een Tandem Talentenjacht, een voorleeswedstrijd en een feestelijke afsluiting voor groep 8. Daarnaast is er ook (ruime) aandacht voor de feestelijke perioden als Sinterklaas, Kerst en Pasen.

BASICS FOR ALL (B6-4all)

B6-4all gaat uit van het belonen van positief gedrag. Na iedere vakantie starten we weer met de gedragslessen over o.a. het spelen op het plein. We leren het juiste gedrag aan en gaan daarna belonen op het laten zien van het goede gedrag. Ook werken we met de twee minuten-regel en vaste consequenties. Als we allemaal dezelfde taal spreken, dan is dat voorspelbaar en duidelijk!

Belonen
Wij vinden het belangrijk om leerlingen positief te stimuleren. Dit doen we door leerlingen te belonen en te complimenteren. Beloningen zullen voornamelijk bestaan uit intrinsieke beloningen (duim, ‘goed gedaan’, etc.) en daarbij ondersteund worden door extrinsieke beloningen (kaartjes, stickers, etc.). De leerkracht is vrij te kiezen welke extrinsieke beloning wordt gekozen en hoe die wordt ingezet.

Straffen
Wij gebruiken de reactieprocedure bij ongewenst gedrag. Als je een leerling aanspreekt op gedrag, toon je begrip, maar zegt daarna de afspraak die er op school geldt en laat je de leerling de afspraak herhalen (Golly & Sprague, 2009).

Voorbeeld van de reactieprocedure:
Bv. Het is spelletjesmiddag in de school een leerling is enthousiast om naar het volgende spelletje te gaan en rent door de gang.
Een leerkracht spreekt hem als volgt aan: “Ik snap dat je enthousiast bent om naar het volgende spel te gaan, maar wij lopen rustig over de gangen. Dus wat spreken we af… ?”
Leerling: “Ik loop rustig naar het spelletje toe!”.
Leerkracht: “Heel goed.”
Het is wel aan de leerkracht om te bepalen of deze procedure past bij de situatie.

Consequenties
Bij ernstige gedragsmisdragingen zal de procedure verkort uitgevoerd kunnen worden of  direct ingegrepen worden. Om leerlingen inzicht te geven in wat er precies gebeurd, wie betrokken zijn, welke gevoelens er mee spelen en welke afspraken er gemaakt worden, vullen de leerlingen het ‘B6-4all’-formulier in. Dit formulier gaat mee naar huis en moet door een ouder ondertekend worden. Na vijf keer binnen maand volgt een gesprek met ouders om samen te kijken welke hulpvraag de leerling heeft.
Consequenties kunnen er verschillend uitzien per leerkracht. Consequenties kunnen bestaan uit o.a. het verwijderen uit de klas of een pauze binnen blijven. De leerkracht bepaalt welke consequentie het beste past bij de ongepaste gedraging. Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtreding wordt, tijdens een gesprek met de ouders, een incidentenrapport digitaal ingevuld.

Beschrijving : Stop,  Loop, Praat en Check

  • Als een leerling last heeft van een ander zegt het duidelijk hoorbaar en met het hand gebaar: STOP
  • Als de ander niet stopt, terwijl je duidelijk STOP hebt gezegd en aangegeven, LOOP je rustig weg.
  • Als dit ook geen resultaat heeft ga je naar de pleinwacht en PRAAT je met de pleinwacht.
  • CHECK: De leerkracht vraagt bij stap 3 na, aan alle partijen, of het nu echt opgelost is. Zo nee, dan worden er verdere afspraken gemaakt. Zo ja, dan is het voor ons afgehandeld. Van u als ouder, verwachten wij dat u met uw kind bespreekt waarom het toch niet is opgelost en hoe het kind dit de volgende keer beter kan bespreken.

Terug doen mag niet! Dan maak je de verkeerde keuze in oplossen. Ook degene die “terug doet” krijgt met een consequentie te maken.

Als een leerling ondanks al de voorgaande maatregelen nog te vaak ongewenst gedrag laat zien, zal de leerling gebaat zijn bij extra begeleiding.

Schooltijden

Groepen 1 t/m 8: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur

In de groepen 1, 2 en 3 kunnen ouders vanaf 8.20 uur hun kind in de groep brengen.

In het kader van zelfstandigheidsbevordering willen wij dat leerlingen van groep 4 tot en met 8 in principe zelfstandig de groep binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een af-spraak worden gemaakt. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel. Alle leerlingen moeten dan in het lokaal zijn. En als ook u in de groepen 1, 2 en 3 tijdig het lokaal heeft verlaten, kunnen de lessen op het juiste tijdstip 8.30 uur aanvangen.

Elke ochtend hebben de groepen 1 en 2 een eet- en drinkmoment. Vanaf 11.45 uur spelen de leerlingen van de groepen 1 en 2 op hun eigen plein onder toezicht van twee overblijfmoeders. Na het buitenspelen eten de leerlingen in de eigen groep met de eigen leerkracht.

De groepen 3 tot en met 8 hebben dagelijks twee keer 15 minuten buitenpauze en één maal per dag een binnenpauze. Tijdens de binnenpauze kunnen de leerlingen naar keuze tekenen, lezen, filmkijken of aan tafel een spelletje spelen. Tevens kunnen leerlingen tijdens dit het moment  eten en drinken. Na afloop van het half uur pauze hebben de leerlingen nog een kwartier om te eten en te drinken. Tijdens dit kwartier is er al wel een onderwijsactiviteit, zoals schoolTV of voorlezen.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur groepen 3, 4 en 5
10.15 uur groepen 6, 7 en 8

Buitenpauze
11.45-12.00 uur groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur groepen 4, 6 en 8

Binnenpauze
11.45-12.00 uur groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur groepen 3, 5 en 7

Het brengen en halen van leerlingen

In de groepen 1/2

De leerlingen kunnen ’s morgens vanaf 8.20 uur naar binnen. Voor die tijd zijn de deuren gesloten. De deur aan de achterzijde van het schoolgebouw dient door de kleuters gebruikt te worden. Bij binnenkomst mogen de kinderen iets plannen op het kiesbord. De ouders mogen nog even bij het kind blijven en meespelen tot de eerste bel van 8.25 uur (de zogenaamde inloop). Om 8.30 uur begint de leerkracht met de les en dienen alleen alle leerlingen in de groep aanwezig te zijn.

Zelfstandigheidbevordering
In de groepen 1, 2 en 3 kunnen de ouders vanaf 8.20 uur hun kind in de groep brengen. Er zijn zelfs al kinderen uit groep 3 waarvan de ouders hun kind een kus op het plein geven en dan verder alleen de school en hun eigen groep ingaan.

In het kader van zelfstandigheidsbevordering verwachten wij dat leerlingen van groep 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt. 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel. Alle leerlingen moeten dan in het lokaal zijn!

 

Tips en complimenten
Sinds maart 2016 zijn we schoolbreed gestart met de uitleg aan alle kinderen over het geven van tips en complimenten. Hieronder nogmaals de zinnen die wij proberen te memoriseren bij onze leerlingen: 

Tip:
Naam + ik zou graag willen dat…
Daar ga ik aan werken + naam

Compliment:
Naam + ik vind het goed van je dat…
Dankjewel + naam

Excuses
Sorry + Naam, dat ik...
Hoe kan ik het weer goed maken?

Afspraken de Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Bewegen en sport'. 

In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Enkele dagen per week (op de niet- gymdagen) lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband.

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en één maal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen lunchen en tegelijkertijd tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal en daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. 

Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

EU-Schoolfruit een goede en gezonde zaak!
Sinds half november ontvangen alle leerlingen van De Tandem drie stuks groente en fruit per week. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Het doel is om de leerlingen kennis te laten nemen met veel verschillende smaken en structuren. Wij kunnen voorzichtig concluderen dat de deelname aan EU-schoolfruit wederom een succes is, getuige de lege groente- en fruitbakken die aan het einde van de dag worden ingeleverd.

Verder zien wij ook dat onze leerlingen zelf meer fruit meenemen naar school. Een goede en gezonde zaak!! De EU-schoolfruitactie loopt tot en met 19 april 2020.

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019