ONDERWIJSZAKEN

Doorgaande ontwikkeling
Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar leerlingen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt zeer gewaardeerd. Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar weten ook dat “prestaties” voor iedere leerling verschillend kunnen zijn. Een doorgaande ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel.

De Tandem stelt de leerling centraal en houdt in haar aanbod rekening met het eigene van de leerling, zoals aard, aanleg, tempo, belangstelling, concentratie en fantasie. Dit alles binnen een sociaal klimaat waarin de leerling zich veilig voelt. Wij gaan uit van de principes van basisontwikkeling; een leerling kan zich optimaal ontwikkelen als: hij/zij emotioneel vrij is, hij/zij zelfvertrouwen heeft en de omgeving uitdagend is.
Het onderwijsaanbod richt zich in haar totaliteit op de bevordering van de zelfredzaamheid.
Zo wordt bereikt, dat de leerling zich aan het eind van groep 8 kennis en vaardigheden heeft eigen gemaakt, welke het in staat stelt een goede aansluiting te vinden bij de best passende vorm van voortgezet onderwijs.


Bij het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden richt de school zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • De individuele ontwikkeling
 • De cognitieve ontwikkeling (leerprestaties)
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling
 • De creatieve ontwikkeling (handvaardigheid atelier en KEPA)
 • De lichamelijke ontwikkeling (Sportclinics en sporttoernooien)

Hoewel hier gescheiden weergegeven, komen de ontwikkelingsgebieden in onderlinge samenhang aan bod.

Zelfstandig werken
In ons onderwijsaanbod gaat het vooral om het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de leertijd, met de bedoeling een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen.
In de groepen 1/2 wordt al een start gemaakt met het zelfstandig werken. Tijdens de zintuiglijke ontwikkeling wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen:

 • De leerlingen mogen kiezen.
 • De keuzes worden met magnetische stickers zichtbaar gemaakt op het kiesbord.
 • De leerkracht noteert de keuzes in de groepsmap. De leerlingen die te vaak hetzelfde willen kiezen worden gestimuleerd hun keuze bij te stellen.
 • Als iedereen aan het werk is, wordt de leerling door middel van ‘het stoplicht’ duidelijk gemaakt, dat er even niets aan de leerkracht gevraagd mag worden (de uitgestelde aandacht).

Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht de ruimte een groepje leerlingen extra te instrueren, te begeleiden en/of te observeren.
De leerlingen van de groepen 1/ 2 leren op deze wijze omgaan met het zelfstandig naleven van regels en afspraken en het uitvoeren van taken. Dit vormt een goede voorbereiding op het latere Zelfstandig Werken.
Het Zelfstandig Werken wordt in groep 3 verder uitgebreid, het gaat daarbij dan vooral om de basisvakken taal en rekenen. De leerlingen krijgen allemaal een zelfstandig werkenblokje met een vraagteken, een groene en een rode stip. Het vraagteken kan gebruikt worden als er een vraag aan de leerkracht is, deze komt dan langs tijdens de hulpronden. De rode stip betekent: “Ik wil ongestoord aan mijn werk”. En de groene stip betekent: “Andere leerlingen mogen mij om hulp vragen”. Vanaf groep 4 wordt het Zelfstandig Werken verder geïntensiveerd. De leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en werken met een taakformulier, dat afgestemd is op de individuele leerling. Als leelingen een opdracht af hebben kunnen ze met verdiepingsopdrachten aan de slag. Deze staan op het bord of op het taakformulier. De materialen staan in de reken-, taal-, en leeskasten.

Door het zelfstandig werken profiteren leerlingen van de volgende voordelen:

 • Het leren dragen van verantwoordelijkheid, het maken van keuzes en het leren nemen van beslissingen (Wat kan ik het beste wanneer en in welke volgorde doen?).
 • Het leren vooruitzien en het inschatten van hoelang een taak zal duren.
 • Het leren vervelende dingen niet uit te stellen.
 • Het leren omgaan met de registratie van werkzaamheden.
 • Het leren omgaan met het principe “een ander niet tot last zijn/niet storen”.
 • Het ontwikkelen van (huis)werkplanning (o.a. als voorbereiding op het VO).

Algemeen: het leren omgaan met afspraken, waarden, normen, de meer persoonlijke vrijheid, samenwerken en het ervaren van het plezier bij het maken van eigen keuzes.
De organisatie van het Zelfstandig Werken wordt in het team regelmatig geëvalueerd met de bedoeling, (randvoorwaardelijke) verbeteringen aan te brengen.

De zorg voor leerlingen
In bijzondere gevallen, als de stof te moeilijk wordt, of het gedrag van de leerling om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Ook heeft de intern begeleider (IB’er) een aanbod van extra hulp. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat alle leerprestaties, de hogere en de lagere, opvallen. Als leerlingen niet naar school willen, trekken wij ons dat aan. Wij willen dan graag de reden weten en kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om optimaal te presteren.
    
Onze zorglijn in het kort:

 • Leerkrachten zorgen voor differentiatie in instructie en verwerking van de leerstof. Dit wordt beschreven in een groepsplan.
 • Doen zich bij een leerling (cognitief of gedragsmatig) problemen voor dan wordt een kortdurend handelingsplan opgesteld. (Hierin staan de doelen en de aanpak voor een periode van ongeveer acht weken)
 • Treedt er geen verbetering op, dan volgt er eventueel een leerlingbespreking waarbij de leerkracht advies inwint bij collega’s. Het handelingsplan wordt voortgezet.
 • Wanneer er ook nu geen verbetering optreedt, gaat de leerkracht voor overleg naar de ib-er. Samen kijken zij dan wat er nog meer nodig is voor deze leerling.  Indien nodig wordt er hulp ingeschakeld van buiten de school. (Dit kan zijn voor adviezen voor de leerkracht, adviezen voor het kind of een observatie.)
 • Er volgt een bespreking van het kind in het Schoolondersteuningsteam (SOT). Hierin zitten de ib-er, de directeur, de leerkracht en de schoolpsycholoog van OPOA. (Hieruit volgt een intensievere aanpak. Deze aanpak kan bestaan uit begeleiding van de leerling, maar ook van de leerkracht).
 • Wanneer de problematiek blijft voortduren volgt een bespreking in het SOT+ . Dit is het SOT, aangevuld met externe deskundigen zoals b.v maatschappelijk werk, GGD verpleegkundige en de logopedist. (Al deze mensen samen proberen de specifieke behoeften van de leerling goed in beeld te krijgen en te bepalen wat er nodig is op school om de leerling dit te kunnen bieden).
 • Lukt het dan allemaal nog niet, dan wordt een passende plek gezocht voor de leerling. Dit gebeurt via een HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) traject. Dit vindt echter alleen in uitzonderlijke gevallen plaats.

Het spreekt voor zich dat ouders intensief bij al deze stappen betrokken worden. Ouders kennen hun kind immers het beste!

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te houden maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierin worden de resultaten van de Cito toetsen opgeslagen en zo kunnen wij zien of de leerling zich op de leergebieden volgens verwachting ontwikkelt. Wij gebruiken hiervoor de volgende Cito toetsen:

Groep 1 en 2 Rekenen voor peuters en kleuters en Taal voor kleuters
Groep 3 t/m 8    Spelling, DMT/AVI, Rekenen/wiskunde, Woordenschat en Begrijpend lezen
Groep 7 Entreetoets
Groep 8 Centrale Eindtoets

Naar het voortgezet onderwijs (VO)
Aan het begin en aan het eind van groep 7 vinden er ambitiegesprekken plaats. In het eerste gesprek wordt samen met de leerling en zijn ouders gekeken welke wensen er zijn voor het vervolgonderwijs, op welk niveau de leerling zit en uiteraard of het een reële wens is. Vervolgens worden doelen opgesteld voor het komende schooljaar gericht op de (passende) vorm van vervolgonderwijs zodat de leerling hier bewust naar toe gaat werken. Het volgende gesprek is er op gericht de voortgang en uiteindelijke haalbaarheid te bespreken.
Aan het eind van groep 7 maken alle leerlingen in groep 7 de Cito Entreetoets. De resultaten van deze toets geven inzicht in de beheersing van de basisleerstof op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden.
In november start voor groep 8 de schoolkeuzeprocedure. Tijdens de eerste adviesgesprekken met de leerling en zijn ouders wordt teruggeblikt op de ambitiegesprekken in groep 7. Zijn de doelen behaald? Kan de leerling zijn ambities waarmaken? Uiteindelijk volgt er een voorlopig advies van de school. Het definitieve advies volgt in een later stadium.


Onderwijsschema Nederland

 

 

JAARVERSLAG DE TANDEM

Dit jaarverslag geeft u inzicht in de schoolontwikkeling op De Tandem. Het jaarverslag bestaat uit twee delen :

1 Evaluatie schooljaar 2017-2018; overzicht van gerealiseerde plannen en opbrengsten.

2 Beleidsvoornemens schooljaar 2018-2019; plannen voor het komend schooljaar.

Klik hier voor het jaarverslag 2018

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019