De Ouderraad (OR)

De Ouderraad
Samenstelling en taken
De Ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit zes ouders. De OR heeft tot taak de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen en de school te steunen door activiteiten te organiseren. Zij organiseert diverse activiteiten, terwijl zij tevens de bijdragen voor het schoolfonds int en beheert.
Bij de maandelijkse vergaderingen is ook altijd een directielid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar. De agenda en notulen zijn bij de secretaris in te zien. In ieder geval wordt over haar werk één keer per jaar verslag gedaan en zo verantwoording afgelegd. De school geldt als postadres van de OR.

Het schoolfonds
Het onderwijs in Nederland is kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen wordt van de ouders/ verzorgers een financiële bijdrage gevraagd. In de ouderbijdrage zijn kosten voor de extra activiteiten opgenomen, maar ook excursies, schoolreisjes en het kamp. Dit geld wordt dus gebruikt voor allerlei activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid. U kunt dan denken aan: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de tandemdisco, de tandemlunch, de koningsspelen en de talentenjacht. De bijdrage is deels vrijwillig maar desondanks willen wij u met klem verzoeken dit bedrag te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Uw bijdrage is dus van groot belang! Dit schooljaar bedraagt de totale bijdrage €45,00 per leerling. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Voor ouders die een jaarlijkse bijdrage ineens bezwaarlijk vinden kan in overleg met de directie, een aparte regeling worden afgesproken. Als u een machtiging aan ons hebt gegeven dan zullen wij deze in oktober incasseren. Heeft u gekozen voor termijnen, dan zullen deze ook starten in oktober en maandelijks t/m juni worden afgeschreven. Heeft u gekozen om het zelf over te maken. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen op het volgende rekening nummer: NL46RABO0125232047 t.n.v. OR De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2019-2020’ en de naam en groep van uw kind(eren). 

Download hier het machtingsformulier voor de ouderbijdrage van De Tandem

De OR jaargang 2019-2020 bestaat uit:

mw. Miriam Kars (voorzitter)
mw. Miranda Brouwers (penningmeester)
hr. Erik Bakker
mw. Ingrid Bruns
mw. Miranda Zandbergen
mw. Ramona Lohuis 

 

Namens de directie fungeert de hr. Michel Maag als contactpersoon met de OR. 

OR20172018

 

 

 OR 2019/2020:

v.l.n.r.:
Ingrid Bruns, Erik Bakker, Miriam Kars, Michel Maag, Miranda Zandbergen, 
Miranda Brouwers en Ramona Lohuis.

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019