De Ouderraad (OR)

De Ouderraad
Samenstelling en taken
De Ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit zes ouders. De OR heeft tot taak de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen en de school te steunen door activiteiten te organiseren. Zij organiseert diverse activiteiten, terwijl zij tevens de bijdragen voor het schoolfonds int en beheert.
Bij de maandelijkse vergaderingen is ook altijd een directielid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar. De agenda en notulen zijn bij de secretaris in te zien. In ieder geval wordt over haar werk één keer per jaar verslag gedaan en zo verantwoording afgelegd. De school geldt als postadres van de OR.

Het schoolfonds
De OR int de (vrijwillige) bijdragen voor het schoolfonds. Het bedrag is gesplitst in een vrijwillig en een verplicht deel. De vrijwillige bijdragen worden gebruikt om o.a. de volgende activiteiten te bekostigen: Het sinterklaasfeest (de cadeaus en de versieringen), het Kerstfeest, de disco en het Paasfeest. Met het verplichte deel  organiseren we de jaarlijkse schoolreizen en de schoolkampen.  
Ook is soms geld nodig om extra materialen aan te kunnen schaffen, zoals een speeltoestel op het plein of spel- en sportmateriaal. Hoewel de bijdragen vrijwillig zijn, wordt er in principe van uitgegaan dat iedereen eraan deelneemt. Wanneer ouders uiteindelijk toch niet betalen, dan heeft dat voor hun kind(eren) geen gevolgen voor het deelnemen aan activiteiten onder schooltijd. Wel moet er in dergelijke gevallen rekening mee gehouden worden dat een bepaalde activiteit dan geen doorgang meer zal kunnen vinden. De hoogte van de ouderbijdragen wordt in overleg met de MR vastgesteld. Dit schooljaar bedraagt de totale bijdrage €45,00 per leerling. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Voor ouders die een jaarlijkse bijdrage ineens bezwaarlijk vinden kan in overleg met de directie, een aparte regeling worden afgesproken.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren). Het is ook mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren.

De OR jaargang 2019-2020 bestaat uit:

mw. Miriam Kars(voorzitter)
mw. Miranda Brouwers (penningmeester)
hr. Erik Bakker
mw. Ingrid Bruns
mw. Miranda Zandbergen 

Namens de directie fungeert de hr. Michel Maag als contactpersoon met de OR. 

OR20172018

 

 

 OR 2018/2019:

Boven: Michel Maag, Erik Bakker, Alex Korte Miranda Brouwers en Miriam Kars.

Onder: Ingrid Bruns en Jacqueline Spies.