De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Er is een ouder- en een personeelsgeleding. Dit inspraakorgaan is ingesteld om bij school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht te verlenen aan beslissingen van het bestuur. De rechten van de MR zijn verankerd in de “Wet op de Medezeggenschap”.
Voor De Tandem geldt een MR samenstelling bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten. De directie maakt geen deel uit van de MR. De MR vergadert gemiddeld één keer in de zes weken. Verslagen van de MR-vergaderingen liggen op school ter inzage. De school geldt tevens als postadres van de MR.

De MR jaargang 2017-2018 bestaat uit:

oudergeleding:
personeelsgeleding:
mw. M. Kuiper mw. K. Lenstra
mw. M. Bos dhr. T. Voppen
mw. S. Dönmez mw. I. Gremmen

 

MR vergaderdata 2018
Onze MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:

Dinsdag 23 januari 2018

Dinsdag 20 maart 2018

Dinsdag 17 april 2018

Dinsdag 29 mei 2018

Dinsdag 10 juli 2018

De vergadertijd is om 19.00 uur.

 JAN0010 2 JAN8956-2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mw. Metje Kuiper                                  mw. Monique Bos                                               mw. Selma Dönmez

 JAN5146 2 JAN9270-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   mw. Karen Lenstra                                        hr. Turgay Voppen                                        mw. I.Gremmen

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de organisatie van het OPOA functioneert een GMR. De GMR is bevoegd om zaken die van algemeen belang zijn voor het Openbaar Primair Onderwijs te bespreken. Zij kan het bestuur en de algemene directie adviseren op basis van het “Reglement GMR voor het OPOA”. De GMR is samengesteld uit afgevaardigden vanuit de Medezeggenschapsraden van elke school. Uit de MR van onze school neemt één afgevaardigde uit de oudergeleding en één uit de personeelsgeleding zitting in de GMR.

Afvaardiging in de GMR (bovenschools):    
mw. M. Bos