De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Er is een ouder- en een personeelsgeleding. Dit inspraakorgaan is ingesteld om bij school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht te verlenen aan beslissingen van het bestuur. De rechten van de MR zijn verankerd in de “Wet op de Medezeggenschap”.
Voor De Tandem geldt een MR samenstelling bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten. De directie maakt geen deel uit van de MR. De MR vergadert gemiddeld één keer in de zes weken. Verslagen van de MR-vergaderingen liggen op school ter inzage. De school geldt tevens als postadres van de MR.

De MR jaargang 2020-2021 bestaat uit:

oudergeleding:
personeelsgeleding:
mw. J. van der Velde mw. K. Lenstra
  dhr. T. Voppen
mw. J. Dubelaar-Derksen mw. I. Gremmen

2019 10 02 20.33.33

v.l.n.r.: Jorieke Dubelaar, Metje Kuiper, Turgay Voppen, Karen Lenstra, Iris Gremmen,
Jildou van der Velde (afgevaardigde GMR), Selma Dönmez, Marjan Kool (directeur)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de organisatie van het OPOA functioneert een GMR. De GMR is bevoegd om zaken die van algemeen belang zijn voor het Openbaar Primair Onderwijs te bespreken. Zij kan het bestuur en de algemene directie adviseren op basis van het “Reglement GMR voor het OPOA”. De GMR is samengesteld uit afgevaardigden vanuit de Medezeggenschapsraden van elke school. Uit de MR van onze school neemt één afgevaardigde uit de oudergeleding en één uit de personeelsgeleding zitting in de GMR.

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019